O Concello de Neda pecha as contas do 2022 cun remanente de tesourería de 1.679.000 euros

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

O Concello de Neda pechou o exercicio 2022 cun remanente de tesourería de 1.679.000 euros, sen débeda con entidades bancarias e liquidez suficiente para atender en plazo o pago dos gastos contraídos cos seus proveedores. Así se constata no informe de liquidación do orzamento 2022, do que se deu conta esta mañá en pleno.

No mesmo, constátase que o presuposto de gastos ascendeu a 6,1 millóns, executándose o 78% e abonándose practicamente o 98% das obrigacións recoñecidas. Destaca sobre todo a execución do capítulo de gasto corrente, que permite atender o funcionamento normal do Concello, e cuxa execución superou os 3,3 millóns. Así mesmo, en materia de investimentos a execución total ascendeu a 300.000 euros, unha cifra que se incrementará ata o millón de euros coa conclusion en 2023 de obras iniciadas en 2022 e financiadas tanto con achegas doutras administracións como con fondos propios.

Respecto ao presuposto de ingresos, o grao de execución elevouse ata o 82,42%, o que permitiu recoñecer dereitos por importe superior aos 5 millóns de euros. Destaca o importe das transferencias que recibe o Concello doutras administracións vía subvencións para a realización de actividades ou investimentos, así como os ingresos que se reciben con cargo á participación nos orzamentos do Estado e da Comunidade, e o capítulo de ingresos por impostos -aínda cando os tipos impositivos municipais non son elevados-, o que permite atender o normal funcionamento do Concello.

As contas constatan así o equilibrio entre ingresos e gastos, aínda cando a estabilidade orzamentaria neste 2022 non era un obxectivo de obrigado cumprimento dada a suspensión das reglas fiscais acordada polo Congreso dos Deputados á vista da situación económica actual.

Share.

Comments are closed.