Domingo, Maio 28

Corrección de erros do acordo da Xunta de Goberno Local de data 05/07/2021, en relación ao PEL Reactiva

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Polo presente faise público que a Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o 12/07/2021, adoptou o seguinte acordo, identificándose neste anuncio as persoas interesadas unicamente polo NIF:

1º Aprobar a corrección de erros descrita anteriormente, de xeito tal que a táboa correcta relativa ás contas xustificativas polos pagos xustificados que se indican, respecto aos cales se aproba o gasto e se ordena o seu pagamento, presenta o seguinte detalle:

NIF Expediente Subvención Importe xustificado e pagado
32695729X 2020/A003/000023 1500 0,00
32693173F 2020/A003/000049 1500 609,50
32682220W 2020/A003/000058 1500 1.500,00
32644301X 2020/A003/000050 1500 124,84
J70513288 2020/A003/000060 2500 2.500,00
32670717E 2020/A003/000062 1500 1.500,00
32698723Z 2020/A003/000021 1500 0,00
32722266M 2020/A003/000036 1500 0,00
B15628365 2020/A003/000033 3000 0,00
B70519293 2020/A003/000064 1500 0,00
32695728D 2020/A003/000012 1500 133,40
32715710G 2020/A003/000011 2000 1.291,31
32636312W 2020/A003/000061 2000 1.419,07
B70193982 2020/A003/000020 2500 1.865,18
32637652P 2020/A003/000045 1500 1.500,00
32627059H 2020/A003/000022 1500 0,00
32640847Y 2020/A003/000016 1500 0,00
32634117S 2020/A003/000037 1500 1.500,00
B70556865 2020/A003/000025 1500 0,00
32649128F 2020/A003/000047 1500 1.288,62
32665271G 2020/A003/000026 2000 1.824,13
32659178Y 2020/A003/000052 1500 0,00
32680119V 2020/A003/000063 1500 1.500,00
32697045S 2020/A003/000046 1500 1.462,31
32657674C 2020/A003/000018 2000 2.000,00
32640848F 2020/A003/000017 1500 0,00
32704729V 2020/A003/000019 2000 2.000,00
32694053J 2020/A003/000024 1500 1.500,00
32692337E 2020/A003/000065 1500 1.500,00
32654503T 2020/A003/000044 1500 1.500,00
32682300J 2020/A003/000053 1500 1.364,58
32669390Y 2020/A003/000051 1500 202,80
32656274T 2020/A003/000057 1500 491,26
32719877P 2020/A003/000041 1500 20,65
B70608443 2020/A003/000042 1500 0,00
B15530520 2020/A003/000069 3000 2.882,60
32702248C 2020/A003/000014 2000 1.113,50
B70496096 2020/A003/000066 1500 0,00
32704991A 2020/A003/000013 2000 1.841,70
    TOTAIS 36.435,45

2º.- Ordenar a publicación deste acordo no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, que producirá os mesmos efectos que a notificación individualizada. A resolución tamén será publicada no taboleiro de anuncios da Casa do Concello e na páxina web municipal a efectos informativos. Así mesmo, remitirase a información correspondente á Base de Datos Nacional de Subvencións.

3º.- Informar aos interesados que contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, pódese interpor alternativamente recurso de reposición potestativo, no prazo dun mes perante o mesmo órgano que ditou o acto, ou recurso contencioso-administrativo, perante o Xulgado do Contencioso Administrativo de Ferrol, no prazo de dous meses, a partir do día seguinte a aquel no que teña lugar a notificación. Se se optara por interpor o recurso de reposición potestativo non se poderá interpor recurso contencioso administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio.

Todo isto, sen prexuízo de que se exercite calquera outro recurso que se estime pertinente.”

Share.

Comments are closed.