Corrección de erros do acordo da Xunta de Goberno Local de data 05/07/2021, en relación ao PEL Reactiva

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Polo presente faise público que a Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o 12/07/2021, adoptou o seguinte acordo, identificándose neste anuncio as persoas interesadas unicamente polo NIF:

1º Aprobar a corrección de erros descrita anteriormente, de xeito tal que a táboa correcta relativa ás contas xustificativas polos pagos xustificados que se indican, respecto aos cales se aproba o gasto e se ordena o seu pagamento, presenta o seguinte detalle:

NIFExpedienteSubvenciónImporte xustificado e pagado
32695729X2020/A003/00002315000,00
32693173F2020/A003/0000491500609,50
32682220W2020/A003/00005815001.500,00
32644301X2020/A003/0000501500124,84
J705132882020/A003/00006025002.500,00
32670717E2020/A003/00006215001.500,00
32698723Z2020/A003/00002115000,00
32722266M2020/A003/00003615000,00
B156283652020/A003/00003330000,00
B705192932020/A003/00006415000,00
32695728D2020/A003/0000121500133,40
32715710G2020/A003/00001120001.291,31
32636312W2020/A003/00006120001.419,07
B701939822020/A003/00002025001.865,18
32637652P2020/A003/00004515001.500,00
32627059H2020/A003/00002215000,00
32640847Y2020/A003/00001615000,00
32634117S2020/A003/00003715001.500,00
B705568652020/A003/00002515000,00
32649128F2020/A003/00004715001.288,62
32665271G2020/A003/00002620001.824,13
32659178Y2020/A003/00005215000,00
32680119V2020/A003/00006315001.500,00
32697045S2020/A003/00004615001.462,31
32657674C2020/A003/00001820002.000,00
32640848F2020/A003/00001715000,00
32704729V2020/A003/00001920002.000,00
32694053J2020/A003/00002415001.500,00
32692337E2020/A003/00006515001.500,00
32654503T2020/A003/00004415001.500,00
32682300J2020/A003/00005315001.364,58
32669390Y2020/A003/0000511500202,80
32656274T2020/A003/0000571500491,26
32719877P2020/A003/000041150020,65
B706084432020/A003/00004215000,00
B155305202020/A003/00006930002.882,60
32702248C2020/A003/00001420001.113,50
B704960962020/A003/00006615000,00
32704991A2020/A003/00001320001.841,70
  TOTAIS36.435,45

2º.- Ordenar a publicación deste acordo no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, que producirá os mesmos efectos que a notificación individualizada. A resolución tamén será publicada no taboleiro de anuncios da Casa do Concello e na páxina web municipal a efectos informativos. Así mesmo, remitirase a información correspondente á Base de Datos Nacional de Subvencións.

3º.- Informar aos interesados que contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, pódese interpor alternativamente recurso de reposición potestativo, no prazo dun mes perante o mesmo órgano que ditou o acto, ou recurso contencioso-administrativo, perante o Xulgado do Contencioso Administrativo de Ferrol, no prazo de dous meses, a partir do día seguinte a aquel no que teña lugar a notificación. Se se optara por interpor o recurso de reposición potestativo non se poderá interpor recurso contencioso administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio.

Todo isto, sen prexuízo de que se exercite calquera outro recurso que se estime pertinente.”

Share.

Comments are closed.