Bandos

Bando Lumieiras 2021

INFORMACIÓN SOBRE AS CELEBRACIÓN DAS TRADICIONAIS
FOGUEIRAS DE SAN XOAN E SAN PEDRO 2021
Polo presente infórmase das seguintes normas e condicións que deben cumprirse para a
celebración das Fogueiras de San Xoán e San Pedro 2021: Ver Bando