Sábado, Setembro 23

Aprobación de criterios de interpretación das normas subsidiarias municipais de planeamento

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

O Pleno deste Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 04/04/2022, aprobou os criterios de interpretación das
Normas Subsidiarias Municipais de Planeamento, mediante a adopción do seguinte acordo:
“Visto o informe técnico-xurídico que seguidamente se transcribe, emitido polo Arquitecto dos servizos técnicos municipais, polo responsable do servizo de apoio técnico-administrativo e polo Secretario Xeral do Concello, e previo ditame da
Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, pola Alcaldía proponse ao Pleno a aprobación da interpretación recollida en dito
informe para a Ordenanza 3 das Normas Subsidiarias Municipais de Planeamento…..

 

Anuncio-BOP-interpreta-NNSS

Share.

Comments are closed.